KARLOFÇA ANTLAŞMASI(1699): 
  
Avusturya'ya  Banat ve Temeşvar hariç bütün Macaristan ve Erdel Beyliği 
  
Venedik'e  Mora ve dalmaçya kıyıları 
  
Lehistan'a  Podolya ve Ukrayna verildi. 
  
Rusya ile ateşkes imzalandı, peşinden 1700 yılında İstanbul Antlaşması imzalandı. Buna göre; 
  
Azak Kalesi Rusya'ya verildi, Ruslar İstanbul'da elçi bulundurabileceklerdi. 
  
Karlofça'nın Önemi: 
      a)- Karlofça Osmanlının toprak kaybettiği ilk antlaşmadır 
     
b)- Bu antlaşma ile Osmanlı'nın Orta Avrupa'daki egemenliği sona ermiştir. 
     
c)- Osmanlı Devleti "Gerileme dönemi"ne girmiştir. 
     
d)- Ayrıca İstanbul antlaşmasında Rusların Azak kalesini almaları onların Karadeniz'e inmelerini 
         
sağlamıştır. 
               
DURAKLAMA DEVRİNDE İÇ İSYANLAR 
 
17. yüzyılda uzayıp giden Avusturya ve İran ile savaşlar devleti uğraştırıyordu.  Osmanlı Devleti'ni 
 
uğraştıran bir başka konu da iç isyanlardı. 
                      
İSYANLAR  
1)-İstanbul İsyanları           
 
a)-Celali İsyanları  
2)- Taşra İsyanları  

 
b)- Eyalet İsyanları  
1)- İSTANBUL İSYANLARI: Bu isyanlar İstanbul'daki Kapıkulu Ocakları (özellikleri yeniçeri ve sipahiler) tarafından çıkarılan isyanlardır. Bu ayaklanmalara zaman zaman halk ve ulema sınıfı da katılmıştır.  Sebepleri:

    * Devşirme sisteminin bozulması 
   
* Devlet yönetiminin bozulması (iktidara gelmek isteyen vezirler, saray entrikaları) 
   
* Ulufe ve cüluslerin zamanında verilmemesi veya ayarı bozuk parayla verilmesi.  
 
Not: Askeri isyanların başlangıcı Fatih  dönemine kadar gider.Duraklama Dönemindeki      isyanların en önemlileri III.Murat, II.Osman, IV.Murat ve IV.Mehmet zamanlarında çıkanlardır.

    III.Murat Döneminde(1574-1595); ulufelerin ayarı bozuk para ile ödenmesi üzerine yeniçeriler    ayaklanarak, isteklerine kavuşmuşlardır.

 Genç Osman Döneminde(1618-1622); yeniçeriler II.Osman'ın Yeniçeri Ocağını kaldırmak istediğini anlayarak ayaklanmışlar ve Padişahı tahttan indirerek Yedikule zindanlarında boğarak öldürmüşlerdir.  (1622) Not: II.Osman bir isyan sonucu öldürülen ilk padişahtır. Bu olay Yeniçerilerin devlet içindeki gücünü artırmıştır.

    IV.Murat Döneminde(1623-1640); İki kez saraya yürüyen Yeniçeriler padişahın gözü önünde sadrazamı öldürdüler.

IV.Mehmet Döneminde(1648-1687): Haremağaları ve saray kadınlarının devlet işlerine karışmasına kızan sipahiler ayaklandı. Padişahtan 30 kadar devlet adamını istediler.İstekleri kabul edildi.Bu    kişilerin cesetleri Sultan Ahmet Meydanında Çınara asıldı. Bu yüzden bu olaya Vaka-i Vakvakiyye    (Çınar Vakası) denir.(1656)

    IV. Mehmet Yeniçeriler tarafından bir başka ayaklanma sonucu tahttan indirilmiştir.(1687)

2)- TAŞRA İSYANLARI: İstanbul dışında meydana gelen isyanlardır.

  a)- CELALİ İSYANLARI: Anadolu'da meydana gelen isyan ve karışıklıklara "Celali İsyanları" denilmiştir. Celali kelimesi Yavuz döneminde Yozgat ve çevresinde ayaklanan "Bozoklu Celal" adından gelir.Başlıca Celali İsyanları: Karayazıcı, Canbolatoğlu, Kalenderoğlu, Katırcıoğlu, Abaza Mehmet Paşa,Tavil Ahmet, Gürcü Nebi, Deli Hasan,  isyanlarıdır.

      Celali İsyanlarının Sebepleri: 
      
* Devlet yönetiminin bozulması 
      
* Ekonominin bozulması ve  vergilerin artması 
      
* Taşrada bulunan yöneticilerin, kadıların ve askerlerin halka olumsuz davranışları 
      
* Özellikle beylerbeyi ve sancak beylerinin devşirme kökenli olması nedeniyle Türk halkıyla         gereken duygusal bağları kuramamaları. 
     
Celali İsyanlarının Sonuçları: Bu isyanlar bazen taviz verilerek, bazen de şiddet kullanılarak      bastırılmışlardır.  Ancak isyanlar sonucu Anadolu'da dirlik ve düzen bozulmuş, ekonomik hayat      felce uğramıştır.  
b)- EYALET İSYANLARI: Yemen, Bağdat, Kırım, Eflak, Boğdan ve Erdel'de meydana gelen isyanlardır.    Sebepleri: 

     
* Devlet otoritesinin zayıflamasıyla eyaletlerdeki yerel yöneticilerin devletten ayrılma        istekleri, 
     
* Yöneticilerin olumsuz tutum ve davranışlarına halkın tepki göstermesi 
   
Not: Bu isyanları Fransız ihtilalinden sonra başlayan "Milliyetçilik" hareketleriyle karıştırmamak 
   
gerekir.  Çünkü bu dönemde Milli Devlet kurma fikri ortaya çıkmamıştır.

      DURAKLAMA DEVRİ ISLAHAT HAREKETLERİ(17.yüzyıl)

   Osmanlı Devlet Adamlarının Islahat Yapmak İstemelerinin Nedenleri:  
Osmanlı Devletinin savaşlarda eskisi gibi etkili olamaması, devlet otoritesinin zayıflaması sonucu, sık  
sık isyanların baş göstermesi, ekonomik durumun bozulması gibi nedenlerle Osmanlı devlet adamları  
ıslahat yapma gereği duydular.  
ISLAHAT YAPAN PADİŞAHLAR:

 II.Osman(Genç Osman)(1618-1622): Ulema sınıfının yetkisini azaltarak, padişahın zamana göre yasaları koyabilme gücünü artırmak istedi.Bunların siyasetle uğraşmalarını ve devleti zayıflatmalarını önlemek istedi.  Kapıkulu Ocağını kaldırarak yerine Anadolu ve Suriye'deki Türklerden oluşan "milli bir ordu" kurmak ve yönetimi devşirmelerin etkisinden kurtarmak için başkenti tamamen Türk olan Anadoluda bir şehre taşımayı düşündü. Ancak niyetlerini farkeden yeniçeriler tarafından tahttan indirilerek öldürüldü.

 IV.Murat(1623-1640): 12 yaşındayken tahta geçti. İktidarının ilk yıllarında yönetim saray kadınlarının ve Valide Kösem Sultan'ın elindeydi.  22 yaşına geldiğinde otoritesini sağlayabildi. Şu ıslahatları yaptı:

   * Yeniçerileri itaat altına aldı. 
  
* İsyanlar ve isyancılarla şiddetle mücadele etti. 
  
* İçki, tütün, meyhane ve gece sokağa çıkma yasağı uygulayarak asayişi sağladı. 
  
* Harcamaları kısıtlayarak, maliyeyi düzeltmeye çalıştı. 
  
* Devlet adamlarından neler yapılması gerektiğini bildiren raporlar vermelerini istedi.  
Not: Bu konuda Koçi Bey sunduğu raporunda devletin gerileme nedenlerini ve bunların çözüm yollarını göstermiştir

ISLAHAT YAPAN SADRAZAMLAR:

 Kuyucu Murat Paşa  : I. Ahmet dönemi Sadrazamıdır. İsyanları şiddet ve baskı kullanarak bastırmıştır.  
 
Tarhuncu Ahmet Paşa: IV.Mehmet Dönemi sadrazamıdır. Maliyeyi düzeltmeye çalıştı.(Öldürüldü)  
 
Köprülüler Devri :   IV.Mehmet Devrinde Köprülüler soyundan Köprülü Mehmet Paşa,Fazıl Ahmet Paşa,Fazıl  Mustafa Paşa ve Merzifonlu Kara Mustafa Paşa sadrazam olmuşlardır. Köprülü                      soyundan sadrazam olan ilk kişi Köprülü Mehmet Paşa'dır. Köprülü Mehmet Paşa                      kendisinden önceki sadrazamların sonlarını çok iyi bildiği için padişaha bazı şartlar ileri aşağıdaki koşullarla sadrazam olmayı kabul etmiştir:

                       a) Saray devlet işlerine karışmayacak 
                      
b) Devlet memurluklarına istediği kişileri atayabilecek. 
                      
c) Kendisi hakkında bir şikayet olursa, savunması alınmadan görevden             alınmayacak.                         

Not: Köprülü Mehmet Paşa'nın amacı istediklerini yapabileceği bir ortam hazırlamaktır. Köprülü Mehmet Paşa Şartlı sadrazam olan İlk kişidir.
Not: Köprülüler ordu ve maliyeyi düzeltmeye çalışmışlardır.